text.skipToContent text.skipToNavigation

Kupuj w sklepie producenta i skorzystaj z Darmowej Dostawy już od 99zł!

Regulamin udostępniania zdjęć na stronie e-sklepu Dekoratorium

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze zdjęć użytkowników portali społecznościowych Facebook i Instagram przez Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stronie e-sklepu Dekoratorium.pl.
 2. Organizatorem akcji jest właściciel e-sklepu Dekoratorium.pl - Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-867) ul. Chłodna 51, NIP: 8722387389, REGON 180632944, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373430, kapitał zakładowy w wysokości 168 558 000,00 zł, nr BDO: 000499445.
 3. Czas trwania akcji jest nieoznaczony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji w każdej chwili.
 4. Akcja prowadzona jest w sieci Internet, bez ograniczeń terytorialnych, za pośrednictwem strony internetowej dekoratorium.pl i z wykorzystaniem zdjęć użytkowników portali społecznościowych.
 5. Celem akcji jest możliwość wykorzystania przez Organizatora gotowych zdjęć wykonanych i opublikowanych przez użytkowników portali społecznościowych na ich profilach, na których to zdjęciach widać pomieszczenia lub przestrzenie, do wykończenia lub wyremontowania których użyto farb lub lakierów pozostających w ofercie e-sklepu Dekoratorium.pl. Udostępnione Organizatorowi zdjęcia zostaną wykorzystane w prowadzonych przez Organizatora przedsięwzięciach marketingowych promujących produkty pozostające w ofercie e-sklepu Dekoratorium.pl.
 6. Udostępnienie Organizatorowi zdjęcia do celów promocji produktów Organizatora nie wiąże się z ponoszeniem przez Organizatora kosztów wytworzenia i publikacji zdjęcia i jest dokonywane przez użytkownika nieodpłatnie.
 7. Organizator będzie mógł wykorzystywać zdjęcia udostępnione online przez użytkownika przez czas nieoznaczony, do momentu, w którym zdecyduje o zaprzestaniu korzystania z danego zdjęcia, lub do momentu, w którym użytkownik wycofa zgodę na udostępnienie zdjęcia Organizatorowi albo do momentu usunięcia przez użytkownika danego zdjęcia z portalu społecznościowego. W przypadku, gdy Organizator wykorzysta udostępnione zdjęcie w materiałach drukowanych, będzie mógł korzystać ze zdjęcia do momentu wypowiedzenia umowy licencyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 8. Zdjęcia udostępnione przez użytkowników mogą być przez Organizatora publikowane na stronie internetowej dekoratorium.pl, profilach Dekoratorium.pl na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz w newsletterze e-sklepu Dekoratorium.pl a także w prasie drukowanej oraz materiałach marketingowych drukowanych.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem www.dekoratorium.pl/pl/regulamin-flowbox.

§ 2 Zasady udostępniania zdjęć

 1. Uczestnikiem akcji może być użytkownik, który jest pełnoletni oraz posiada profil na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram o statusie publiczny.
 2. Zdjęcie może zawierać jedynie widok wnętrza pomieszczenia lub przestrzeni, do wykończenia lub wyremontowania których użyto produktów marek ŚNIEŻKA, MAGNAT, VIDARON, FOVEOTECH lub ACRYLPUTZ.
 3. Organizator nie wykorzysta zdjęć, na których widać wizerunek osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć z wizerunkiem osoby fizycznej, jeżeli osoba ta wyraziła wcześniej zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i zawarła umowę na wykorzystanie wizerunku z Organizatorem.
 5. Procedura udostępnienia zdjęcia Organizatorowi:
  1. Organizator wybiera interesujące go zdjęcie na profilu użytkownika i składa użytkownikowi w wiadomości prywatnej lub w komentarzu do zdjęcia prośbę o możliwość wykorzystania zdjęcia zgodnie z celem określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu, jednocześnie informując o Regulaminie akcji;
  2. użytkownik zainteresowany udostępnieniem Organizatorowi zdjęcia oznacza zdjęcie:
   1) tagiem @dekoratorium_magazyn, @magnat_farby, @sniezka_farby, @vidaron lub
   2) hashtagiem #twojedeko lub #okdeko
   w treści posta lub w komentarzu pod postem. Oznaczenie zdjęcia tagiem lub hashtagiem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wzięcie udziału w akcji;
  3. po umieszczeniu przez użytkownika taga lub hashtaga, Organizator udostępnia zdjęcie w miejscach określonych w § 1 ust. 8 Regulaminu.

§ 3 Prawa autorskie

 1. Biorąc udział w akcji , uczestnik akcji oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zdjęcia i udostępnienie zdjęcia Organizatorowi nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 2. Użytkownik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z udostępnionych w ramach akcji zdjęć w celach związanych z prowadzeniem akcji na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jej pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy.
 3. Okres wypowiedzenia umowy licencyjnej wynosi jeden rok. Oświadczenie dotyczące wypowiedzenia licencji użytkownik może złożyć przesyłając wiadomość na adres e-mail: marketing@sniezka.com .
 4. Użytkownik udziela Organizatorowi prawa do udzielania dalszych licencji (prawo sublicencjonowania) podmiotom z grupy kapitałowej Śnieżka oraz właścicielowi narzędzia FLOWBOX.
 5. Użytkownik udostępniający zdjęcie oświadcza, że zwalnia Organizatora z wszelkich zobowiązań do zapłaty za korzystanie z jego zdjęć oraz zwalnia Organizatora i wszystkie osoby działające na rzecz Organizatora od wszelkich roszczeń, w tym roszczeń osób trzecich, zobowiązań, niezależnie od charakteru, w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ust. 1 i związku z wykorzystaniem zdjęć, co do których udzielił licencji.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Organizator.
 2. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu prowadzenia akcji opisanej w niniejszym Regulaminie oraz w celu rozpatrywania reklamacji związanych z udziałem w akcji, a także w razie roszczeń skierowanych przeciwko Organizatorowi wynikłych z korzystania ze zdjęć.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem dekoratorium.pl/pl/privacyPolicy

§ 5 Reklamacje dotyczące udziału w akcji

 1. Użytkownik może powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z udziałem w akcji lub nieprawidłowościach w wykorzystaniu zdjęć przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail na adres: marketing@sniezka.com
 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz powód reklamacji i swoje żądanie dotyczące rozpatrzenia reklamacji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą udziału w akcji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W celu organizacji akcji, Organizator wykorzystuje narzędzie informatyczne spółki Flowbox AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja).
 3. W razie zaistnienia sporu użytkownik może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Organizatorowi przed właściwy sąd powszechny.
 4. Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zmiany zasad dotyczących udzielania licencji i korzystania ze zdjęć, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Organizatora, a także w razie zmian mających zastosowanie do e-sklepu Dekoratorium.pl.
 5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej dekoratorium.pl. Regulamin wchodzi w życie wobec użytkowników w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, o ile wcześniej użytkownik nie zrezygnuje z udziału w akcji.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023.

Oficjalny sklep producenta marek:

Metody dostawy

Przy zamówieniu powyżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 0 zł


Przy zamówieniu poniżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 12,99 zł

 •  

  Poczta Polska (list polecony) tylko testery, koszt dostawy 6,49 zł