text.skipToContent text.skipToNavigation

Kupuj w sklepie producenta i skorzystaj z Darmowej Dostawy już od 99zł!

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Ilekroć w treści niniejszego dokumentu będą używane pojęcia pisane wielką literą, nadaje się im znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Internetowego DEKORATORIUM.PL

Produkt niezgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia konsumencka)

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży (rękojmia konsumencka).

Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają jego:

- opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

- przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, o którym Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto, Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży musi:

-  nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą o zawarciu Umowy Sprzedaży

- być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może rozsądnie oczekiwać;

- być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu Produktu przez Spółkę i ujawnienia braku zgodności tego Produktu z Umową Sprzedaży w tym terminie.

Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę, Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, powinien udostępnić Spółce reklamowany Produkt lub Produkty w sposób ustalony ze Spółką wraz z opisem reklamacji.

Skontaktuj się z nami:
Śnieżka Trade of Colours
39-207 Brzeźnica,
ul. Dębicka 44,
woj. podkarpackie (adres do korespondencji)
tel. 14 680 55 52
e-mail: reklamacje@sniezka.com
Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą – Spółka niezwłocznie dokona naprawy lub wymiany Produktu. W przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny. Wówczas, w razie uwzględnienia reklamacji, Spółka zwróci Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą cenę uiszczoną za Produkt z jednoczesnym zwrotem Produktu lub zwróci cenę w części odpowiadającej braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Produkt posiadający wadę (rękojmia)

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady zawarte w Kodeksie cywilnym.

Reklamacja na podstawie gwarancji

Niektóre Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

Roczną gwarancją plamoodporności objęte są:

 • Magnat Ceramic,
 • Magnat Ceramic Care
 • Magnat Ceramic Kitchen&Bathroom

Zapoznaj się z:
Warunki Gwarancji Plamoodporności 17.02.2021 r. - 03.07.2022 r.
Warunki Gwarancji Plamoodporności 04.07.2022 r. - 02.04.2023 r.
Warunki Gwarancji Plamoodporności od 03.04.2023 r.

Pobierz Zgłoszenie Reklamacyjne
Pobierz Lista Produktów MAGNAT

6-letnią gwarancją objęte są:

W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować regulamin reklamacji. Regulamin reklamacji dostępny jest z poziomu konta Klienta przy składaniu reklamacji, a z jego pełną treścią możesz zapoznać się klikając tutaj  

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, weszła w posiadanie Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą musi poinformować spółkę Śnieżka Trade of Colours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, woj. podkarpackie, tel. 14 630 66 22, e-mail:  kontakt@dekoratorium.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy

 

wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta

wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta - wersja edytowalna
 Jednocześnie przypominamy, że prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

Oficjalny sklep producenta marek:

Metody dostawy

Przy zamówieniu powyżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 0 zł


Przy zamówieniu poniżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 12,99 zł

 •  

  Poczta Polska (list polecony) tylko testery, koszt dostawy 6,49 zł