text.skipToContent text.skipToNavigation

Kupuj w sklepie producenta i skorzystaj z Darmowej Dostawy już od 99zł!

Rozwiązywanie sporów

Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych wspomnianych Rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

W razie problemu z umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług zawartą przez Internet konsument może skorzystać ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/odr w celu podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu.

Dodatkowo podajemy do kontaktu adres poczty elektronicznej Śnieżka ToC Sp. z o.o. : reklamacje@sniezka.com

 • Na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 165, str. 1) niniejszym Śnieżka ToC Sp. z o.o. podaje łącze elektroniczne do platformy ODR: www.ec.europa.eu/odr
 • Dodatkowo konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą wynikłego z umowy zawartej w niniejszym Sklepie.
 • Ponadto konsument na podstawie przepisów art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej jest uprawniony do wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, które rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
 • Konsument jest uprawniony m. in. do kontaktowania się z miejskim rzecznikiem konsumentów oraz powiatowym rzecznikiem konsumentów, inspekcją handlową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentów np. Federacją Konsumentów. Dodatkowe informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą dostępne są w placówkach tych instytucji oraz na ich stronach internetowych np. UOKiK https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz https://uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php.

Oficjalny sklep producenta marek:

Metody dostawy

Przy zamówieniu powyżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 0 zł


Przy zamówieniu poniżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 12,99 zł

 •  

  Poczta Polska (list polecony) tylko testery, koszt dostawy 6,49 zł